Výberové konanie na obsadenie miesta energetický manažér

1. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru                                        

2. Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti energetiky, tepelnej energetiky a ochrany ovzdušia najmä zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v z. n .p., zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v z. n. p., zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v z. n. p., zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v z. n. p., zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v z .n. p., zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z .n. p.
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu mesta, a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
 • vítaná je znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z.
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office)
 • vítaná je prax v oblasti energetického manažmentu  a verejnej správy
 • dobré komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť,  orientácia na ciele

3.  Popis pracovnej pozície: v zmysle Prílohy č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Prešove,  

v časti Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Referát životného prostredia, úsek energetiky a úsek ochrany ovzdušia.

Dostupné na webovom sídle mesta Prešov:  www.presov.sk.

4. Základná mzda: od  1 000,00 €

5.  Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná  žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (v zmysle bodu 1. Kvalifikačné predpoklady)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,  vrátane čestného prehlásenia o pravdivosti  údajov uvádzaných v životopise

6. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadosti je 17.09.2021 (piatok). V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať. Žiadosť o účasť na  výberovom  konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné  podať v zalepenej obálke označenej heslom : VÝBEROVÉ KONANIE – energetický manažér/„NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Mesto Prešov

Mestský úrad v Prešove

Kancelária prednostu

Hlavná 73

080 01 Prešov,

alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, Prešov.

Uchádzači môžu podať prihlášku spolu s požadovanými dokladmi aj v elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

7. Po posúdení prihlášok budú uchádzači pozvaní na pracovný pohovor.

UPOZORNENIE

Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu: 15.10.2021