School as a Centre for Science and Research

Continued deepening of cooperation with practice and the growing international cooperation of the FMT with other foreign higher education institutions leads to an increasingly successful engagement in the research projects of various grant schemes and agencies.

Projects of Scientific Grant Agency

Research of the influence of nanoparticle additives in lubricants on the functional and operational characteristics of bearings

Výskum vplyvu nanočasticových aditív v mazivách na funkčné a prevádzkové charakteristiky ložísk

 • Project Coordinator:
  RNDr. Tibor Krenický, PhD.
 • Project Number:
  1/0823/21
  Duration of the Project:
  2021-2023

Research and experimental verification of selected parameters of bearings surfaces and their influence on precision and dynamic load bearing placing in the automotive industry

Výskum a experimentálne overenie vybraných parametrov ložiskových plôch a ich vplyvu na presnosť a dynamickú únosnosť uložení v automobilovom priemysle.

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Anton Panda, PhD.
 • Project Number:
  1/0226/21
  Duration of the Project:
  2021-2024

Research of light-technical parameters in production hall using digital ergonomics tools

Výskum svetelno-technických parametrov vo výrobných halách použitím nástrojov digitálnej ergonómie

 • Project Coordinator:
  Ing. Darina Dupláková, PhD.
 • Project Number:
  1/0431/21
  Duration of the Project:
  2021-2024

Object Recognition Techniques with Convolutional Neural Networks

Identifikácia nezhôd strojárskych výrobkov pokročilými technikami rozpoznávania objektov s využitím konvolučných neurónových sietí

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Kamil Židek, PhD.
 • Project Number:
  1/0700/20
  Duration of the Project:
  2020-2023

Experimental and theoretical study of progressive soft magnetic materials with specific properties

Experimentálne a teoretické štúdium progresívnych magneticky mäkkých materiálov so špecifickými vlastnosťami

 • Project Coordinator:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Project Number:
  1/0301/20
  Duration of the Project:
  2020-2022

Research of Application of Structural Topology in a Structure of New Generation of Moulds by 3D Printing Technology

Výskum aplikácie štrukturálnej topológie v konštrukcii novej generácie foriem technológiou 3D tlače

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD.
 • Project Number:
  1/0116/20
  Duration of the Project:
  2020-2022

Research into the effect of high speed and high feed machining technologies on the surface integrity of hard-to-machine materials.

Výskum vplyvu vysokorýchlostných a vysokoposuvových technológií trieskového obrábania na integritu povrchových vrstiev ťažkoobrobiteľných materiálov

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Project Number:
  1/0080/20
  Duration of the Project:
  2020-2023

Research in field of reverse engineering deployment into diagnostics of hard to reach places.

Výskum v oblasti nasadzovania reverzného inžinierstva do oblasti diagnostiky ťažko prístupných miest.

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Marek Kočiško, PhD.
 • Project Number:
  1/0051/20
  Duration of the Project:
  2020-2022

Research of the influence of components structural design of WEDM facility on the machined surface quality

Výskum vplyvu konštrukčného usporiadania prvkov technického zariadenia pre WEDM na kvalitu obrobenej plochy

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
 • Project Number:
  1/0205/19
  Duration of the Project:
  2019-2022

Research of generative design tools for additive technology by using a robotic arm

Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena

 • Project Coordinator:
  Ing. Martin Pollák, PhD.
 • Project Number:
  1/0026/19
  Duration of the Project:
  2019-2021

Research and development of modern means of systems for technological processes management with the use of experimental and computer methods

Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metód

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
 • Project Number:
  1/0403/18
  Duration of the Project:
  2018-2021

Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials

Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Project Number:
  1/0096/18
  Duration of the Project:
  2018-2021

Research of a technical system for the identification of diameters and vibrations of workpieces during manufacturing operations in the automotive industry

Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.
 • Project Number:
  1/0440/18
  Duration of the Project:
  2018 - 2020

Research of Methods for Modeling and Compensation of Hysteresis in Pneumatic Artificial Muscles and PAM-actuated Mechanisms to Improve the Control Performance Using Computational Intelligence

Výskum metód modelovania a kompenzácie hysterézy v pneumatických umelých svaloch a mechanizmoch nimi poháňaných pre zvýšenie presnosti regulácie s podporou výpočtovej inteligencie

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.
 • Project Number:
  1/0393/18
  Duration of the Project:
  2018-2021

Research on selected parameters of structural elements of robots based Al alloys.

Výskum vybraných parametrov prvkov konštrukcií robotov na báze Al zliatin

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Peter Michalik, PhD. Paed. IGIP
 • Project Number:
  1/0045/18
  Duration of the Project:
  2018-2021

Research of Hybrid Composite Material Structures in the Context of Their Applications for Improving the Performance of Belt Gears

Výskum hybridných kompozitných štruktúr materiálov v kontexte ich aplikácie na zvýšenie úžitkových vlastností remeňových prevodov

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Project Number:
  1/0910/17
  Duration of the Project:
  2017-2020

Research, Development and Experimental Verification of Tool Prototype for Forming Rifled Tubes

Výskum, vývoj a experimentálne overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Project Number:
  1/0682/17
  Duration of the Project:
  2017-2020

Projects of Cultural and Educational Grant Agency

Development of professional competencies and computer skills of teachers and students with regard to advanced techniques of design, production and simulation of the behaviour of components produced by 3D printing technology

Rozvoj profesijných kompetencií a počítačových zručností pedagógov i študentov so zreteľom na pokročilé techniky navrhovania, výroby a simulácie správania sa komponentov vyrobených technológiou 3D tlače

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Project Number:
  005TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021-2023

Revitalizácia vzdelávacieho procesu pre oblasť modelovania a predikcie mechanických vlastností nových materiálov na báze mikroštruktúrnych analýz s využitím e-learningu

Revitalizácia vzdelávacieho procesu pre oblasť modelovania a predikcie mechanických vlastností nových materiálov na báze mikroštruktúrnych analýz s využitím e-learningu

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Vladimír Simkulet, PhD.
 • Project Number:
  018TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021-2023

Implementation of innovative information

Implementácia inovatívnych informačných technológií do edukačného procesu v oblasti strojárskych technológií v koncepte Industry 4.0

 • Project Coordinator:
  Ing. Martin Pollák, PhD.
 • Project Number:
  038TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021-2023

Modernization of testing and monitoring centre of technical systems with transfer of innovation procedures within the frame of education process

Modernizácia centra skúšania a monitorovania technických systémov s transferom inovatívnych postupov v rámci edukačného procesu

 • Project Coordinator:
  Ing. Jozef Maščenik, PhD.
 • Project Number:
  017TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021-2023

Transfer of knowledge of the application of the CAQ quality management system to the study program of Automotive Production Technology.

Transfer poznatkov aplikácie CAQ systému riadenia kvality do študijného programu Technológie automobilovej výroby

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.
 • Project Number:
  063TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021-2023

Creation of new learning tools for computer modeling with implementation of virtual and augmented reality elements

Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality

 • Project Coordinator:
  Ing. Monika Töröková, PhD.
 • Project Number:
  004TUKE-4/2020
  Duration of the Project:
  2020 -2022

Progressive methods in education of physics in the first year of bachelor degree study at FMT TUKE with possible participation of potential employers from practice

Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe

 • Project Coordinator:
  RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Project Number:
  021TUKE-4/2020
  Duration of the Project:
  2020 - 2022

Development of a laboratory of the modular manufacturing in terms of mass customization for the purpose of learning innovation in a study programme Manufacturing Management.

Vývoj laboratória modulárnej výroby v podmienkach masovej kustomizácie za účelom inovácie výučby v študijnom programe Riadenie výroby

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Project Number:
  025TUKE-4/2020
  Duration of the Project:
  2020 - 2022

Transfer of knowledge from research on digitization of production processes into study programs of the Faculty of Manufacturing Technologies

Transfer poznatkov z výskumu digitalizácie výrobných procesov do študijných programov Fakulty výrobných technológií

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Project Number:
  055TUKE-4/2020
  Duration of the Project:
  2020 - 2022

Implementation of research findings of innovative methods of non-destructive testing of materials into the study program Automotive Production Technologies

Implementácia poznatkov výskumu inovatívnych spôsobov nedeštruktívneho testovania materiálov do študijného programu Technológie automobilovej výroby

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Project Number:
  014TUKE-4/2020
  Duration of the Project:
  2020 -2022

Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl

Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
 • Project Number:
  013TUKE-4/2019
  Duration of the Project:
  2019-2021

Modern technologies and innovations in the education of physics at FMT TUKE

Moderné technológie a inovácie vo výučbe fyziky na FVT TUKE

 • Project Coordinator:
  Doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Project Number:
  002TUKE-4/2019
  Duration of the Project:
  2019-2021

Innovative methods and forms of education for the needs and development of language communication skills within the technical professional foreign language study material

Inovatívne metódy a formy vzdelávania pre potreby a rozvoj jazykových komunikačných zručností v rámci technického odborného cudzojazyčného študijného materiálu

 • Project Coordinator:
  PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
 • Project Number:
  001TUKE-4/2019
  Duration of the Project:
  2019-2021

Popularization of Industry 4.0 and digitization enterprises problematic as a tool for increase of technical knowledges and skills by students of secondary school

Popularizácia problematiky Industry 4.0 a digitalizácie podnikov ako nástroj rozširovania technických vedomosti a zručnosti u žiakov stredných škôl

 • Project Coordinator:
  Ing. Jozef Husár, PhD.
 • Project Number:
  026TUKE-4/2018
  Duration of the Project:
  2018-2020

Implementing Smartphones to Improve CAE Technology Teaching Process in Context of Industry 4.0

Implementácia smartfónov v zefektívnení výučbového procesu CAE-technológií v kontexte konceptu Priemysel 4.0

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.
 • Project Number:
  051TUKE-4/2018
  Duration of the Project:
  2018-2020

Popularization and transfer of strategy Industry 4.0 into the study program focused on technical secondary school

Popularizácia a transfer stratégie Industry 4.0 do študijných programov technického zamerania na stredných školách

 • Project Coordinator:
  Ing. Dušan Mitaľ, PhD.
 • Project Number:
  030TUKE-4/2018
  Duration of the Project:
  2018-2020

Transfer of new approach in education of technologically oriented subjects and implementation the education into practice conditions for current needs in the area of slovakia industry

Transfer nových prístupov výučby technologicky orientovaných predmetov a implementácia výučby v podmienkach praxe pre súčasné potreby slovenského priemyslu

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Project Number:
  025TUKE-4/2018
  Duration of the Project:
  2018-2020

Implementation of innovative approach into the educational process in the area of computer aided proposals of sophistic products suitable for additive technologies

Implementácia inovatívnych prístupov do procesu výučby v oblasti počítačovej podpory navrhovania sofistikovaných produktov vhodných pre technológie aditívnej výroby

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Project Number:
  007TUKE-4/2018
  Duration of the Project:
  2018-2020

Implementation of knowledge from the research of renewable energy in the energy sector to the subjects of the study program Renewables

Implementácia poznatkov z oblasti výskumu energetického využitia obnoviteľných zdrojov v energetike do predmetov študijného programu Obnoviteľné zdroje energie

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.
 • Project Number:
  004TUKE-4/2018
  Duration of the Project:
  2018-2020

Implementation of Concurrent Engineering philosophy to educational tool in the field of computer aided technological preparation of production

Implementácia filozofie Concurrent engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Petr Baron, PhD.
 • Project Number:
  001TUKE-4/2018
  Duration of the Project:
  2018-2020

Projects of Slovak Research and Development Agency

Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties

Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami

 • Project Coordinator:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Project Number:
  APVV-20-0072
  Duration of the Project:
  2021 - 2025

Research of the influence of technological parameters of abrasive water jet machining on the surface integrity of tool steels

Výskum vplyvu technologických parametrov obrábania abrazívnym vodným prúdom na integritu povrchu nástrojových ocelí

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Project Number:
  APVV-20-0514
  Duration of the Project:
  2021 - 2025

Modular Multifunctional Inspection Workplace using Computational Intelligence Techniques

Modulárne multifunkčné kontrolné pracovisko s využitím techník výpočtovej inteligencie

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Project Number:
  APVV-19-0590
  Duration of the Project:
  2020-2024

Investigation of cellular material properties

Výskum vlastností bunkových materiálov

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Project Number:
  APVV-19-0550
  Duration of the Project:
  2020 - 2024

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

 • Project Coordinator:
  RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Project Number:
  APVV-16-0186
  Duration of the Project:
  2017-2021

Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites

Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov

 • Project Coordinator:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Project Number:
  APVV-15-0115
  Duration of the Project:
  2016-2019

Research and development of composite material configurations with advanced properties for applications in production machines

Výskum a vývoj kompozitných materiálových konfigurácií s pokročilými vlastnosťami pre aplikácie vo výrobných stojoch

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Project Number:
  APVV-18-0316
  Duration of the Project:
  2019 - 2023

Detection of the erosive effect of pulsating water jet on material

Detekcia eróznych účinkov pulzujúceho vodného prúdu na materiál

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Project Number:
  APVV-17-0490
  Duration of the Project:
  2018 - 2022

Research of mechatronic nodes with high demands on precision

Výskum mechatronických uzlov s vysokými nárokmi na presnosť

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Marek Kočiško, PhD.
 • Project Number:
  APVV-16-0355
  Duration of the Project:
  2016-2021

Research of Increasing Energy Efficiency of Multivalent Systems Based on Renewable Energy Sources

Výskum zvyšovania energetickej účinnosti viacvalentných systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Miroslav Rimar, CSc.
 • Project Number:
  APVV-16-0192
  Duration of the Project:
  2016-2021

Predictive System for Monitoring and Evaluation of Effectiveness of Heat Production and Distribution with Application of Computational Intelligence

Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Project Number:
  APVV-15-0602
  Duration of the Project:
  2015-2020

Research of New Composite Material for Manufacturing CNC Machines Designed to Machining of Powder Materials Produced by the Additive Technology DMLS

Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Project Number:
  APVV-15-0700
  Duration of the Project:
  2015-2020

Research, Production and Operational Verification of Prototype Tools for Forming Exchanger Rifled Tubes for Increasing Energy Equipment Efficiency

Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Project Number:
  APVV-15-0696
  Duration of the Project:
  2015-2020

Endowment Fund Projects

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Project Number:
  ITMS2014+: 313011T566
  Duration of the Project:
  2019

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Project Number:
  ITMS2014+: 313012T109
  Duration of the Project:
  2019 - 2022

Nadácia Tatra banky - Grantový program Kvalita vzdelávania 2019

Industry 4School

 • Project Coordinator:
  Ing. Jozef Husár, PhD.
 • Project Number:
  2019vs019
  Duration of the Project:
  2019

Recyklácia plastov pre prototýpovú a malosériovú výrobu

Nadácia Tatra banky - Grantový program Kvalita vzdelávania 2019

 • Project Coordinator:
  Ing. Jozef Tőrők, PhD.
 • Project Number:
  2019vs099
  Duration of the Project:
  2019

Nadácia Tatra banky - Grantový program Kvalita vzdelávania 2017

Intenzifikácia montážnych procesov s využitím rozšírenej reality

 • Project Coordinator:
  Ing. Monika Telišková, PhD.
 • Project Number:
  2017vs005
  Duration of the Project:
  2018

Projekt rozvíjať technik (o)u Nadácie Volskwagen Slovakia

Podpora elektromobility budovaním nabíjacích staníc na školách

 • Project Coordinator:
  Ing. Monika Telišková, PhD.
 • Project Number:
  315/17_RT
  Duration of the Project:
  2018

Projekt rozvíjať technik (o)u Nadácie Volskwagen Slovakia

Aplikácia prvkov reverzného inžinierstva pri návrhu dizajnu časti automobilov

 • Project Coordinator:
  Ing. Jozef Török, PhD.
 • Project Number:
  181/16_RT
  Duration of the Project:
  2016

Foreign Projects

Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region

Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Project Number:
  HUSKROUA/1702/6.1/15
  Duration of the Project:
  2020

The development of sintern 3D printed parts made from sintersible PUR coated cellulose nano-whiskers fits into the strategic orientation of the university to cooperation with SME

The development of sintern 3D printed parts made from sintersible PUR coated cellulose nano-whiskers fits into the strategic orientation of the university to cooperation with SME

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing.Paed.IGIP
 • Project Number:
  EUROSTARS BRIDGE2ERA
  Duration of the Project:
  2019 - 2020

Social Network based doctoral Education on Industry 4.0

Social Network based doctoral Education on Industry 4.0

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Project Number:
  2017-1-SE01-KA203-034524
  Duration of the Project:
  2017 - 2020

Auto-ID technology and the Internet of Things to enhance the quality of health services

Auto-ID technology and the Internet of Things to enhance the quality of health services

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Michal Balog, CSc.
 • Project Number:
  11158 U Health
  Duration of the Project:
  2017 - 2020

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Project Number:
  H2020-MSCA-RISE-2016
  Duration of the Project:
  2017 - 2020

Development of „Less than Wagon Load“ transport solution and added value rail services for Antwerp chemical cluster

Development of „Less than Wagon Load“ transport solution and added value rail services for Antwerp chemical cluster

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP
 • Project Number:
  H2020-MG-2016-2017
  Duration of the Project:
  2017-2020