Informácie pre študentov
FVT

Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE

Výňatok zo študijného poriadku Technickej Univerzity v Košiciach v znení dodatku č. 1 až 5

§ 13 Zápis do nasledujúceho obdobia štúdia, zápis predmetov a ostatných povinností

(6) Ak študent mal počas štúdia študijného programu zapísaný predmet a tento neuzavrel, má právo zapísať si ho opakovane ešte raz, najneskôr však v nasledujúcom akademickom roku štúdia. Po neúspešnom absolvovaní opakovane zapísaného predmetu je študent vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona.

§ 14 Absolvovanie predmetov v bakalárskom a inžinierskom štúdiu

(1) Študent úspešne absolvuje (tzv. uzavrie) predmet, ak splní stanovené podmienky, preukáže požadované vedomosti a zručnosti pri stanovenej kontrole štúdia predmetu a tým získa za predmet stanovený počet kreditov.

(2) Ak študent zapísaný predmet neuzavrel, môže si ho jedenkrát opakovane zapísať v súlade s § 13, ods. 6 až 11 tohto poriadku. Pri opakovanom zápise predmetu je študent povinný splniť všetky podmienky predpísané pre úspešné absolvovanie predmetu.

§ 16 Skúšky

(19) Ak bol študent na skúške hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“, má právo na jeden opravný termín. Rektor alebo dekan môže v každom akademickom roku udeliť študentovi na základe jeho písomnej žiadosti druhý opravný termín najviac z dvoch predmetov.  

Žiadosť o druhý opravný termín si študenti vypíšu na študijnom oddelení fakulty v úradných hodinách.

§ 17 Kontrola štúdia a podmienky pre pokračovanie v štúdiu

(1) Kontrola štúdia sa uskutočňuje na základe počtu získaných kreditov.

(2) Študent v 1. roku štúdia bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského študijného programu môže pokračovať v štúdiu v letnom semestri, ak získal za prvý (zimný) semester štúdia tohto študijného programu

a) minimálne 12 kreditov v dennej forme štúdia,

b) minimálne 10 kreditov v externej forme štúdia.

(3) Študent bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského študijného programu môže pokračovať v štúdiu v ďalšom akademickom roku, ak získal za prechádzajúci akademický rok

a) aspoň 36 kreditov v dennej forme štúdia,

b) aspoň 30 kreditov v externej forme štúdia.

Odporúčame študentom, aby si vo vlastnom záujme prečítali Študijný poriadok TUKE zverejnený na www.tuke.sk (ŠTÚDIUM - Legislatíva týkajúca sa štúdia  - Študijný poriadok TUKE).