Škola ako centrum vedy a výskumu

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca FVT s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Projekty VEGA

Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metód

Research and development of modern means of systems for technological processes management with the use of experimental and computer methods

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0403/18
  Doba riešenia projektu:
  2018

Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch

Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0096/18
  Doba riešenia projektu:
  2018

Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle

Research of a technical system for the identification of diameters and vibrations of workpieces during manufacturing operations in the automotive industry

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Radoslav Kreheľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0440/18
  Doba riešenia projektu:
  2018

Výskum metód modelovania a kompenzácie hysterézy v pneumatických umelých svaloch a mechanizmoch nimi poháňaných pre zvýšenie presnosti regulácie s podporou výpočtovej inteligencie

Research of Methods for Modeling and Compensation of Hysteresis in Pneumatic Artificial Muscles and PAM-actuated Mechanisms to Improve the Control Performance Using Computational Intelligence

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0393/18
  Doba riešenia projektu:
  2018

Výskum vybraných parametrov prvkov konštrukcií robotov na báze Al zliatin

Research on selected parameters of structural elements of robots based Al alloys.

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Peter Michalik, PhD. Paed. IGIP
 • Číslo projektu:
  1/0045/18
  Doba riešenia projektu:
  2018

Výskum hybridných kompozitných štruktúr materiálov v kontexte ich aplikácie na zvýšenie úžitkových vlastností remeňových prevodov

Research of Hybrid Composite Material Structures in the Context of Their Applications for Improving the Performance of Belt Gears

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0910/17
  Doba riešenia projektu:
  2017

Výskum, vývoj a experimentálne overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom

Research, Development and Experimental Verification of Tool Prototype for Forming Rifled Tubes

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0682/17
  Doba riešenia projektu:
  2017

Výskum vplyvu konštrukčných úprav vtokového systému tlakovej lejacej formy na kvalitu odliatkov

Investigation of Structural Modifications Influence of a Mould Inlet on a Pressure Die Casting Quality.

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0041/16
  Doba riešenia projektu:
  2016

Výskum inteligentného manipulačného zariadenia na báze pneumatických umelých svalov s troma stupňami voľnosti

Research of Intelligent Manipulator Based on Pneumatic Artificial Muscles with Three Degrees of Freedom

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0822/16
  Doba riešenia projektu:
  2016

Výskum možností eliminácie deformácií tenkostenných súčiastok s využitím vysokorýchlostného obrábania

Research of the Possibilities of Elimination Deformations of the Thin Components with the Use of High Speed Machining

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  1/0492/16
  Doba riešenia projektu:
  2016

Skúmanie zložitosti a priepustnosti výrobných systémov s využitím nástrojov axiomatického dizajnu a teórie entropie

Examining the Complexity and Permeability of Production Systems Using Axiomatic Design Tools and Entropy Theory

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Číslo projektu:
  1/0419/16
  Doba riešenia projektu:
  2016

Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle

Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Radoslav Kreheľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0440/18
  Doba riešenia projektu:
  2018

Projekty KEGA

Popularizácia problematiky Industry 4.0 a digitalizácie podnikov ako nástroj rozširovania technických vedomosti a zručnosti u žiakov stredných škôl

Popularization of Industry 4.0 and digitization enterprises problematic as a tool for increase of technical knowledges and skills by students of secondary school

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Jozef Husár, PhD.
 • Číslo projektu:
  026TUKE-4/2018
  Doba riešenia projektu:
  2018

Implementácia smartfónov v zefektívnení výučbového procesu CAE-technológií v kontexte konceptu Priemysel 4.0

Implementing Smartphones to Improve CAE Technology Teaching Process in Context of Industry 4.0

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.
 • Číslo projektu:
  051TUKE-4/2018
  Doba riešenia projektu:
  2018

Popularizácia a transfer stratégie Industry 4.0 do študijných programov technického zamerania na stredných školách

Popularization and transfer of strategy Industry 4.0 into the study program focused on technical secondary school

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Dušan Mitaľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  030TUKE-4/2018
  Doba riešenia projektu:
  2018

Transfer nových prístupov výučby technologicky orientovaných predmetov a implementácia výučby v podmienkach praxe pre súčasné potreby slovenského priemyslu

Transfer of new approach in education of technologically oriented subjects and implementation the education into practice conditions for current needs in the area of slovakia industry

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  025TUKE-4/2018
  Doba riešenia projektu:
  2018

Implementácia inovatívnych prístupov do procesu výučby v oblasti počítačovej podpory navrhovania sofistikovaných produktov vhodných pre technológie aditívnej výroby

Implementation of innovative approach into the educational process in the area of computer aided proposals of sophistic products suitable for additive technologies

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Číslo projektu:
  007TUKE-4/2018
  Doba riešenia projektu:
  2018

Implementácia poznatkov z oblasti výskumu energetického využitia obnoviteľných zdrojov v energetike do predmetov študijného programu Obnoviteľné zdroje energie

Implementation of knowledge from the research of renewable energy in the energy sector to the subjects of the study program Renewables

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.
 • Číslo projektu:
  004TUKE-4/2018
  Doba riešenia projektu:
  2018

Implementácia filozofie Concurrent engineering do vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby

Implementation of Concurrent Engineering philosophy to educational tool in the field of computer aided technological preparation of production

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Petr Baron, PhD.
 • Číslo projektu:
  001TUKE-4/2018
  Doba riešenia projektu:
  2018

Inovácia laboratória kontroly kvality komponentov pre automobilový a príbuzný priemysel v rámci integrácie moderných poznávacích operácií do vzdelávania

Innovation of Laboratory Quality Control of Components for the Automotive and Allied Industries within the Framework of the Integration of Advanced cognitive Operations into Education

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Číslo projektu:
  006TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017

Inovácia laboratória kontroly kvality komponentov pre automobilový a príbuzný priemysel v rámci integrácie moderných poznávacích operácií do vzdelávania

Innovation of Laboratory Quality Control of Components for the Automotive and Allied Industries within the Framework of the Integration of Advanced cognitive Operations into Education

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Číslo projektu:
  006TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017

Implementácia blended e-learningu v procese výučby technického anglického jazyka pre novoakreditované študijné programy na Fakulte výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach

Implementation of Blended E- learning to the Process of English Language Teaching within the Newly Accredited Study Programs at the Faculty of Manufacturing Technologies of the Technical University of Košice

 • Zodpovedná osoba:
  PhDr. Rimma Bielousová, PhD.
 • Číslo projektu:
  051TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017

Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe

Innovative Teaching Subjects, Focusing on Quality Management, Metal Machining and Metrology Interact on Practical Requirements

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ján Paško, CSc.
 • Číslo projektu:
  039SPU-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017

Implementácia výskumu matematického modelovania vzťahu mikrogeometrie povrchu na výsledné kvalitatívne parametre súčiastok vyrobených trieskovým obrábaním do predmetov nového študijného programu technológie automobilovej výroby.

Implementation of Research from Mathematical Modelling of Microgeometry Surface Relation on Consequential Qualitatively Parameters Part Produced with Cutting Machining into Subjects of New Study

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Anton Panda, PhD.
 • Číslo projektu:
  004TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017

Mikroštruktúrna koncepcia implementácie moderných technických materiálov vo výrobných technológiách a konštrukčných aplikáciách

Microstructural Concept Implementation of Advanced Materials in Manufacturing Technologies and Design Applications

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
 • Číslo projektu:
  036TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017

Transfer poznatkov výskumu zvárania žiarupevných ocelí do študijného programu progresívne technológie

Transfer of Knowledge from Research of Welding the Creep Resistant Steel into the Study Branch Progressive Technologies

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  039TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017

Implementácia moderných informačno-komunikačných technológií do výučby prírodovedných a technických predmetov na fakultách technického zamerania

Implementation of Modern Information and Communication Technologies in Education of Natural Science and Technical Subjects at Technical Faculties

 • Zodpovedná osoba:
  PaedDr. Alena Vagaská, PhD.
 • Číslo projektu:
  026TUKE-4/2016
  Doba riešenia projektu:
  2016

Projekty APVV

Výskum mechatronických uzlov s vysokými nárokmi na presnosť

Research of mechatronic nodes with high demands on precision

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Marek Kočiško, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-16-0355
  Doba riešenia projektu:
  2016-2021

Výskum zvyšovania energetickej účinnosti viacvalentných systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie

Research of Increasing Energy Efficiency of Multivalent Systems Based on Renewable Energy Sources

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Miroslav Rimar, CSc.
 • Číslo projektu:
  APVV-16-0192
  Doba riešenia projektu:
  2016-2021

Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie

Predictive System for Monitoring and Evaluation of Effectiveness of Heat Production and Distribution with Application of Computational Intelligence

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-15-0602
  Doba riešenia projektu:
  2015-2020

Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS

Research of New Composite Material for Manufacturing CNC Machines Designed to Machining of Powder Materials Produced by the Additive Technology DMLS

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  APVV-15-0700
  Doba riešenia projektu:
  2015-2020

Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení

Research, Production and Operational Verification of Prototype Tools for Forming Exchanger Rifled Tubes for Increasing Energy Equipment Efficiency

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-15-0696
  Doba riešenia projektu:
  2015-2020

Nadančné projekty

Intenzifikácia montážnych procesov s využitím rozšírenej reality

Nadácia Tatra banky - Grantový program Kvalita vzdelávania 2017

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Monika Telišková, PhD.
 • Číslo projektu:
  2017vs005
  Doba riešenia projektu:
  2017

Podpora elektromobility budovaním nabíjacích staníc na školách

Nadácia Volskwagen Slovakia - Projekt rozvíjať technik (o)u

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Monika Telišková, PhD.
 • Číslo projektu:
  315/17_RT
  Doba riešenia projektu:
  2017

Aplikácia prvkov reverzného inžinierstva pri návrhu dizajnu časti automobilov

Nadácia Volskwagen Slovakia - Projekt rozvíjať technik (o)u

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Jozef Török, PhD.
 • Číslo projektu:
  181/16_RT
  Doba riešenia projektu:
  2016

Projekty H2020

Auto-ID technology and the Internet of Things to enhance the quality of health services

Auto-ID technology and the Internet of Things to enhance the quality of health services

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michal Balog, CSc.
 • Číslo projektu:
  E!11158 U Health –acronim
  Doba riešenia projektu:
  2018

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Číslo projektu:
  H2020-MSCA-RISE-2016
  Doba riešenia projektu:
  2016

Development of „Less than Wagon Load“ transport solution and added value rail services for Antwerp chemical cluster

Development of „Less than Wagon Load“ transport solution and added value rail services for Antwerp chemical cluster

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP
 • Číslo projektu:
  H2020-MG-2016-2017
  Doba riešenia projektu:
  2017-2020