Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti

Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2021/2022 štvorsemestrálne doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti (ďalej DPŠ) pre študentov TUKE. DPŠ sa uskutočňuje popri riadnom štúdiu na fakulte. Hlásiť sa môžu študenti, ktorí sú v súčasnosti v druhom a treťom ročníku prvého stupňa štúdia (pokiaľ plánujú pokračovať na druhom stupni štúdia) a tí, ktorí sú v prvom ročníku druhého stupňa štúdia.

Vstupné predpoklady:

- dobré komunikačné spôsobilosti,

- ovládanie práce s PC, najmä programu PowerPoint.

Absolventi DPŠ získavajú vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti vyučovať profesijné (odborné) predmety, ktorých obsah nadväzuje na obsah ich študijných programov alebo študijných odborov. Vydanie vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti je viazané na ukončenie druhého stupňa štúdia na príslušnej fakulte (inžiniersky diplom). Zápisné na celé štúdium je 280 €.

Organizácia  štúdia v 1. ročníku:

Prednášky: každý piatok od 8:00 do 12:00 pre celý ročník.

Cvičenia: v stredu alebo vo štvrtok (podľa študijnej skupiny) od 13:30 do 16:40

Prihlášku si môžu záujemcovia stiahnuť na www.kip.tuke.sk. Vyplnenú prihlášku  je  potrebné  doručiť na Katedru inžinierskej pedagogiky do 30. júna 2021.

Viac informácií o obsahu a podmienkach DPŠ možno nájsť' na www.kip.tuke.sk.

V Košiciach dňa 25.03.2021