Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je určené pre absolventov inžinierskeho štúdia. Uskutočňuje sa v dennej forme (dĺžka štúdia 3 roky) a v externej forme (dĺžka štúdia 4 rokov) v študijnom odbore Strojárstvo. Je ukončené vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „philosophiae doctor” (v skratke PhD.).

Výrobné technológie

Absolventi doktorandského študijného programu výrobné technológie sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, v top manažérskych funkciách, v oblasti riadenia výrobných oddelení so sofistikovanou progresívnou technológiou, v ústavoch akadémií vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl výrobno- technologického zamerania. Uplatnenie nájdu aj v poradenských firmách a organizáciách výrobno-technologického zamerania, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolventi doktorandského študijného programu výrobné technológie predstavujú základný hybný element pre výrobné podniky, sú schopní preniesť do praxe najnovšie výsledky vedy a výskumu, prvky inovácie, racionalizácie, novosti a progresivity. Absolventi majú prehĺbené a rozšírené teoretické a praktické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, nových materiálov, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania technických materiálov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov rôznych typov výrob.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.

Absolventi doktorandského študijného programu počítačová podpora výrobných technológií sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov využívajúcich špičkovú výpočtovú techniku, vo vyšších manažérskych funkciách, v oblasti riadenia oddelení využívajúcich výpočtovú techniku na vývoj nových výrobkov a realizáciu ich výroby, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl využívajúcich výpočtovú techniku a CA systémy a technológie. Uplatnia sa aj vo firmách a podnikoch zameraných na predaj a využívanie systémov počítačovej podpory výroby, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolventi majú prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácie CA systémov v oblasti progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania kovov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením aspektov automatizácie rôznych typov výrob.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.

Absolventi doktorandského študijného programu riadenie priemyselnej výroby sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie na pozície špecialistov pre riadenie výrobných podnikov vo všetkých odvetviach priemyslu, v oblasti riadenia špecializovaných oddelení, v ústavoch akadémií vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl priemyselno-ekonomického zamerania. Absolventi ovládajú vedecké metódy výskumu s orientáciou na manažérstvo, ekonomické vedy, vedecké techniky projektovania výrob, ekonomických systémov a procesov, ako aj techník prognózovania s využitím výpočtovej techniky.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.

Absolventi doktorandského študijného programu procesná technika sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie ako vývojoví a výskumní pracovníci v oblasti procesnej techniky, špecialisti pre danú oblasť, vo vyšších manažérskych funkciách, v oblasti riadenia podnikov, ktoré sa zaoberajú problematikou procesnej techniky. Absolventi ovládajú vedecké metódy výskumu i vývoja nových procesov a technológií. Dokáže rigorózne hodnotiť a porovnávať získané informácie z odbornej literatúry a vlastných experimentov. Je spôsobilý plánovať experimenty a ovládať meracie a vyhodnocovacie techniky náročných experimentov. Získané poznatky dokáže zovšeobecňovať a formulovať ich v primeranej forme. Používa najmodernejšiu laboratórnu techniku na vlastný výskum i vývoj a diseminuje výsledky riešení. Presne formuluje vedecký problém, komunikuje so špecialistami elektronikmi, fyzikmi, chemikmi, chemickými inžiniermi, energetikmi pri riešení časti jeho výskumných problémov. Vyhodnocuje právne, environmentálne a bezpečnostné aspekty produkcie, skúmanej (vyvíjanej) výroby, produktov, technológie a použitej procesnej techniky.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.

Fakultná odborová komisia