Dôležité oznamy pre FVT TUKE
Dôležité oznamy pre FVT TUKE

17.
SEP 2021
FVT

Organizácia pedagogického procesu v akademickom roku 2021/22

Vážení študenti,

vzhľadom na to, že od 20.09.2021 bude okres Prešov podľa aktuálneho COVID automatu zaradený do I. stupňa ohrozenia (červená farba rizikovosti okresu) upravujem priebeh výučby v akademickom roku 2021/22 (v zmysle Príkazu rektora PR/TUKE/11/21 platného od 17.09.2021 a v súlade s aktuálnym COVID automatom) nasledovne:

Prednášky s kapacitou 40 a viac študentov (podľa zoznamov v IS MAIS) budú prebiehať podľa platného rozvrhu na AR 2021/22 online cez platformu Webex.

Prednášky s kapacitou do 40 študentov (podľa zoznamov v IS MAIS) budú prebiehať podľa platného rozvrhu na AR 2021/22 prezenčne za dodržania aktuálne platných hygienických a protiepidemických opatrení podľa Vyhlášky 247/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Numerické cvičenia, semináre a laboratórne cvičenia budú prebiehať prezenčne za dodržania aktuálne platných hygienických a protiepidemických opatrení podľa Vyhlášky 247/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výučba (prednášky, numerické cvičenia, semináre, laboratórne cvičenia) pre študentov v externej forme štúdia bude prebiehať podľa platného rozvrhu na AR 2021/22 online cez platformu Webex.

Linky na platformu Webex budú vyučujúcimi posielané emailom, preto je potrebné si pravidelne kontrolovať študentské emaily (meno.priezvisko@student.tuke.sk).

Na základe Príkazu rektora PR/TUKE/11/21 platí pre zamestnancov a študentov TUKE (vzhľadom na aktuálne zaradenie do fázy „I. stupeň ohrozenia“ podľa COVID automatu), že od 20.9.2021 môžu vstúpiť do priestorov FVT TUKE za prísneho dodržania podmienok protokolu OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), t.j. výlučne len osoby, ktoré sú:

  1. plne očkovaní, alebo
  2. testovaní (pri nástupe na štúdium na TUKE – od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) a následne opakovane testovaní v maximálne 2 týždňovej frekvencii, alebo
  3. ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Každý študent sa od 20.09.2021 pri vstupe do priestorov FVT TUKE musí na vrátnici preukázať:

  1. potvrdením o zaočkovaní (COVID pas), alebo
  2. negatívnym výsledkom testu (nie starším od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo
  3. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za ostatných 180 dní.

Osobám, ktoré sa nepreukážu potvrdením na vrátnici, je vstup do priestorov FVT TUKE zakázaný!

Zároveň je potrebné vyplniť a odoslať čestné prehlásenie elektronickou formou https://forms.gle/3dW2E9ZYAs4FYgLc7 do 19.9.2021 do 21:00.

Pri vstupe a pobyte v budovách FVT TUKE je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a vykonať dezinfekciu rúk pripravenými dezinfekčnými prostriedkami.

Povinnosťou študentov FVT TUKE podľa príkazu rektora Príkaz rektora PR/TUKE/11/21 je oboznámiť sa s COVID AUTOMATOM, ktorý stanovuje základné opatrenia počas jednotlivých fáz epidémie.

V prípade zmien v COVID automate a prechode okresu Prešov do inej fázy bude priebeh výučby upravený.

 

S pozdravom,

doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

17.
SEP 2021
FVT

Doplňujúce voľby do AS FVT TUKE so sídlom v Prešove z radov študentov

V zmysle § 26 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásad volieb do Akademického senátu FVT TUKE so sídlom v Prešove a v zmysle uznesenia 14/2021 zo zasadnutia AS FVT zo dňa 16.09.2021

V Y H L A S U J E M

doplňujúce voľby na uvoľnené miesta volebných jednotiek z radov študentskej časti Akademického senátu FVT TUKE so sídlom v Prešove do

 04. 10. 2021

a) za 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia

b) za 3. ročník bakalárskeho štúdia

Doplňujúce voľby sa uskutočnia počas výučby na  cvičeniach do 04.10.2021.

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

predseda AS FVT

 

3.
SEP 2021
FVT

Oznam pre študentov - študijné oddelenie

Upozorňujeme študentov na zmenu organizácie úradných hodín vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID-19.

3.
SEP 2021
FVT

Ako podať prihlášku?

Elektronická prihláška (e-prihláška)

 

Pre stiahnutie návodu ako zaevidovať prihlášku kliknite TU

3.
SEP 2021
FVT

Informácie k e-zápisu na štúdium v akademickom roku 2021/2022

Vážení študenti,

e-zápis na štúdium na FVT v akademickom roku 2021/22 sa uskutoční od 03.09.2021 do 10.09.2021 online cez IS MAIS. Všetky informácie ku zápisu boli zaslané emailom.

V prípade otázok kontaktuje e-mailom študijné oddelenie FVT (studijne.fvt@tuke.sk).

24.
AUG 2021
FVT

Staff Training Week (STW2021) “Training on Academic Writing and Research Methods”

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dávam Vám do pozornosti zaujímavú ponuku z partnerskej inštitúcie EKA University of Applied Sciences z Lotyšska, ohľadom online tréningu pre zamestnancov, kde hlavnou témou je “Training on Academic Writing and Research Methods”

Dátum konania online tréningu: 21.-24. September 2021

Dátum na podanie prihlášky: 12. September 2021

V prípade záujmu o účasť zašlite, prosím, vyplnenú prihlášku priamo organizátorovi podujatia, na emailovú adresu erasmus@eka.edu.lv

Viac informácií nájdete na: http://staffmobility.eu/staffweek/training-academic-writing-and-research

doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing.Paed.IGIP

Prodekanka pre zahraničie a mobility

3.
AUG 2021
FVT

Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci pozor!

Uchádzajte sa o mobilitný výskumný grant prostredníctvom VISEGRAD-TAIWAN SCHOLARSHIP

Program je určený hlavne pre PhD. študentov a mladých vedeckých pracovníkov (Post-doctoral).

Oblasti výskumu sú limitované na nasledujúce oblasti:

a) Nanotechnology,
b) Electrotechnical industry,
c) Biotechnology,
d) Information technology,
e) Public health,
f) Social sciences and humanities

Pri výbere univerzity je potrebné sledovať zoznam univerzít zverejnených na stránke, kde sa máte možnosť zoznámiť aj s pravidlami pre záujemcov.

Viac na: 

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/?fbclid=IwAR088NGZgcFNHJYKYvGrGb5D-PTE1s3KtIk04G4Y-KeVLqheR-8MQWpY3pc

Termín podania prihlášky: 30.09.2021

V prípade záujmu, kontaktujte prodekanku pre zahraničie a mobility, doc. Ing. Luciu Knapčíkovu, PhD., Ing.Paed.-IGIP

2.
JÚL 2021
FVT

Zápisy študentov FVT TUKE v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia na akademický rok 2021/22