Škola ako centrum vedy a výskumu

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca FVT s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Projekty VEGA

Výskum vplyvu nanočasticových aditív v mazivách na funkčné a prevádzkové charakteristiky ložísk

Research of the influence of nanoparticle additives in lubricants on the functional and operational characteristics of bearings

 • Zodpovedná osoba:
  RNDr. Tibor Krenický, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0823/21
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Výskum a experimentálne overenie vybraných parametrov ložiskových plôch a ich vplyvu na presnosť a dynamickú únosnosť uložení v automobilovom priemysle.

Research and experimental verification of selected parameters of bearings surfaces and their influence on precision and dynamic load bearing placing in the automotive industry

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Anton Panda, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0226/21
  Doba riešenia projektu:
  2021-2024

Výskum svetelno-technických parametrov vo výrobných halách použitím nástrojov digitálnej ergonómie

Research of light-technical parameters in production hall using digital ergonomics tools

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Darina Dupláková, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0431/21
  Doba riešenia projektu:
  2021-2024

Identifikácia nezhôd strojárskych výrobkov pokročilými technikami rozpoznávania objektov s využitím konvolučných neurónových sietí

Object Recognition Techniques with Convolutional Neural Networks

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Kamil Židek, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0700/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2023

Experimentálne a teoretické štúdium progresívnych magneticky mäkkých materiálov so špecifickými vlastnosťami

Experimental and theoretical study of progressive soft magnetic materials with specific properties

 • Zodpovedná osoba:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0301/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2022

Výskum aplikácie štrukturálnej topológie v konštrukcii novej generácie foriem technológiou 3D tlače

Research of Application of Structural Topology in a Structure of New Generation of Moulds by 3D Printing Technology

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0116/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2022

Výskum vplyvu vysokorýchlostných a vysokoposuvových technológií trieskového obrábania na integritu povrchových vrstiev ťažkoobrobiteľných materiálov

Research into the effect of high speed and high feed machining technologies on the surface integrity of hard-to-machine materials.

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  1/0080/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2023

Výskum v oblasti nasadzovania reverzného inžinierstva do oblasti diagnostiky ťažko prístupných miest.

Research in field of reverse engineering deployment into diagnostics of hard to reach places.

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Marek Kočiško, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0051/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2022

Výskum vplyvu konštrukčného usporiadania prvkov technického zariadenia pre WEDM na kvalitu obrobenej plochy

Research of the influence of components structural design of WEDM facility on the machined surface quality

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0205/19
  Doba riešenia projektu:
  2019-2022

Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena

Research of generative design tools for additive technology by using a robotic arm

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Martin Pollák, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0026/19
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metód

Research and development of modern means of systems for technological processes management with the use of experimental and computer methods

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0403/18
  Doba riešenia projektu:
  2018-2021

Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch

Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0096/18
  Doba riešenia projektu:
  2018-2021

Výskum metód modelovania a kompenzácie hysterézy v pneumatických umelých svaloch a mechanizmoch nimi poháňaných pre zvýšenie presnosti regulácie s podporou výpočtovej inteligencie

Research of Methods for Modeling and Compensation of Hysteresis in Pneumatic Artificial Muscles and PAM-actuated Mechanisms to Improve the Control Performance Using Computational Intelligence

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0393/18
  Doba riešenia projektu:
  2018-2021

Výskum vybraných parametrov prvkov konštrukcií robotov na báze Al zliatin

Research on selected parameters of structural elements of robots based Al alloys.

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Peter Michalik, PhD. Paed. IGIP
 • Číslo projektu:
  1/0045/18
  Doba riešenia projektu:
  2018-2021

Projekty KEGA

Transfér nových poznatkov z oblasti výrobných technológií do výučby technologicky orientovaných predmetov pre súčasné potreby slovenského priemyslu

Transfer of new knowledge from the field of production technologies into teaching of technology-oriented subjects for the current needs of Slovak industry

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  028TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021 - 2023

Rozvoj profesijných kompetencií a počítačových zručností pedagógov i študentov so zreteľom na pokročilé techniky navrhovania, výroby a simulácie správania sa komponentov vyrobených technológiou 3D tlače

Development of professional competencies and computer skills of teachers and students with regard to advanced techniques of design, production and simulation of the behaviour of components produced by 3D printing technology

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Číslo projektu:
  005TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Revitalizácia vzdelávacieho procesu pre oblasť modelovania a predikcie mechanických vlastností nových materiálov na báze mikroštruktúrnych analýz s využitím e-learningu

Revitalizácia vzdelávacieho procesu pre oblasť modelovania a predikcie mechanických vlastností nových materiálov na báze mikroštruktúrnych analýz s využitím e-learningu

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Vladimír Simkulet, PhD.
 • Číslo projektu:
  018TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Implementácia inovatívnych informačných technológií do edukačného procesu v oblasti strojárskych technológií v koncepte Industry 4.0

Implementation of innovative information

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Martin Pollák, PhD.
 • Číslo projektu:
  038TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Modernizácia centra skúšania a monitorovania technických systémov s transferom inovatívnych postupov v rámci edukačného procesu

Modernization of testing and monitoring centre of technical systems with transfer of innovation procedures within the frame of education process

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Jozef Maščenik, PhD.
 • Číslo projektu:
  017TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Transfer poznatkov aplikácie CAQ systému riadenia kvality do študijného programu Technológie automobilovej výroby

Transfer of knowledge of the application of the CAQ quality management system to the study program of Automotive Production Technology.

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.
 • Číslo projektu:
  063TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality

Creation of new learning tools for computer modeling with implementation of virtual and augmented reality elements

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Monika Töröková, PhD.
 • Číslo projektu:
  004TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020 -2022

Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe

Progressive methods in education of physics in the first year of bachelor degree study at FMT TUKE with possible participation of potential employers from practice

 • Zodpovedná osoba:
  RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Číslo projektu:
  021TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020 - 2022

Vývoj laboratória modulárnej výroby v podmienkach masovej kustomizácie za účelom inovácie výučby v študijnom programe Riadenie výroby

Development of a laboratory of the modular manufacturing in terms of mass customization for the purpose of learning innovation in a study programme Manufacturing Management.

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Číslo projektu:
  025TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020 - 2022

Transfer poznatkov z výskumu digitalizácie výrobných procesov do študijných programov Fakulty výrobných technológií

Transfer of knowledge from research on digitization of production processes into study programs of the Faculty of Manufacturing Technologies

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  055TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020 - 2022

Implementácia poznatkov výskumu inovatívnych spôsobov nedeštruktívneho testovania materiálov do študijného programu Technológie automobilovej výroby

Implementation of research findings of innovative methods of non-destructive testing of materials into the study program Automotive Production Technologies

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  014TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020 -2022

Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl

Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
 • Číslo projektu:
  013TUKE-4/2019
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Moderné technológie a inovácie vo výučbe fyziky na FVT TUKE

Modern technologies and innovations in the education of physics at FMT TUKE

 • Zodpovedná osoba:
  Doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Číslo projektu:
  002TUKE-4/2019
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Inovatívne metódy a formy vzdelávania pre potreby a rozvoj jazykových komunikačných zručností v rámci technického odborného cudzojazyčného študijného materiálu

Innovative methods and forms of education for the needs and development of language communication skills within the technical professional foreign language study material

 • Zodpovedná osoba:
  PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
 • Číslo projektu:
  001TUKE-4/2019
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Projekty APVV

Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie

Perspective electronic spin systems for future quantum technologies

 • Zodpovedná osoba:
  RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-20-0150
  Doba riešenia projektu:
  2021 - 2025

Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami

Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties

 • Zodpovedná osoba:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-20-0072
  Doba riešenia projektu:
  2021 - 2025

Výskum vplyvu technologických parametrov obrábania abrazívnym vodným prúdom na integritu povrchu nástrojových ocelí

Research of the influence of technological parameters of abrasive water jet machining on the surface integrity of tool steels

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  APVV-20-0514
  Doba riešenia projektu:
  2021 - 2025

Modulárne multifunkčné kontrolné pracovisko s využitím techník výpočtovej inteligencie

Modular Multifunctional Inspection Workplace using Computational Intelligence Techniques

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-19-0590
  Doba riešenia projektu:
  2020-2024

Výskum vlastností bunkových materiálov

Investigation of cellular material properties

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-19-0550
  Doba riešenia projektu:
  2020 - 2024

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

 • Zodpovedná osoba:
  RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-16-0186
  Doba riešenia projektu:
  2017-2021

Výskum a vývoj kompozitných materiálových konfigurácií s pokročilými vlastnosťami pre aplikácie vo výrobných stojoch

Research and development of composite material configurations with advanced properties for applications in production machines

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-18-0316
  Doba riešenia projektu:
  2019 - 2023

Detekcia eróznych účinkov pulzujúceho vodného prúdu na materiál

Detection of the erosive effect of pulsating water jet on material

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-17-0490
  Doba riešenia projektu:
  2018 - 2022

Výskum zvyšovania energetickej účinnosti viacvalentných systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie

Research of Increasing Energy Efficiency of Multivalent Systems Based on Renewable Energy Sources

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Miroslav Rimar, CSc.
 • Číslo projektu:
  APVV-16-0192
  Doba riešenia projektu:
  2016-2021

Nadačné projekty

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  ITMS2014+: 313011T566
  Doba riešenia projektu:
  2019

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Číslo projektu:
  ITMS2014+: 313012T109
  Doba riešenia projektu:
  2019 - 2022

Zahraničné projekty

Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region

Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Číslo projektu:
  HUSKROUA/1702/6.1/15
  Doba riešenia projektu:
  2020

The development of sintern 3D printed parts made from sintersible PUR coated cellulose nano-whiskers fits into the strategic orientation of the university to cooperation with SME

The development of sintern 3D printed parts made from sintersible PUR coated cellulose nano-whiskers fits into the strategic orientation of the university to cooperation with SME

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing.Paed.IGIP
 • Číslo projektu:
  EUROSTARS BRIDGE2ERA
  Doba riešenia projektu:
  2019 - 2020

Social Network based doctoral Education on Industry 4.0

Social Network based doctoral Education on Industry 4.0

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Číslo projektu:
  2017-1-SE01-KA203-034524
  Doba riešenia projektu:
  2017 - 2020

Auto-ID technology and the Internet of Things to enhance the quality of health services

Auto-ID technology and the Internet of Things to enhance the quality of health services

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michal Balog, CSc.
 • Číslo projektu:
  11158 U Health
  Doba riešenia projektu:
  2017 - 2020

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Číslo projektu:
  H2020-MSCA-RISE-2016
  Doba riešenia projektu:
  2017 - 2020

Development of „Less than Wagon Load“ transport solution and added value rail services for Antwerp chemical cluster

Development of „Less than Wagon Load“ transport solution and added value rail services for Antwerp chemical cluster

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP
 • Číslo projektu:
  H2020-MG-2016-2017
  Doba riešenia projektu:
  2017-2020