Škola ako centrum vedy a výskumu

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca FVT s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Projekty VEGA

Výskum a implementácia inovatívnych smart riešení pre oblasť robotickej 3D tlače

Research and implementation of innovative smart solutions in the field of robotic 3D printing

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Pollák Martin, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0121/23
  Doba riešenia projektu:
  2023

Výskum a aplikácia prediktívnych metód posudzovania kolíznych stavov technických zariadení v predvýrobných etapách

Research and application of predictive methods of collision assessment of technical equipments in pre-production stages

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Gašpár Štefan, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0509/23
  Doba riešenia projektu:
  2023

Výskum možností maximalizácie produktivity a celkovej efektivity elektroerozívneho procesu s ohľadom na dosiahnutie vysokého kvalitatívneho štandardu obrobenej plochy

Research of the possibilities of maximizing productivity and overall efficiency of the electroerosion process with

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Straka Ľuboslav, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0371/23
  Doba riešenia projektu:
  2023

Výskum vplyvu nových technológií kompozitných materiálov na konštrukčné parametre technologických zariadení s využitím experimentálnych a počítačových metód

Research into the influence of new technologies of composite materials on the design parameters of technological equipment using experimental and computer methods.

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michalik Peter, PhD., ING-PAED IGIP
 • Číslo projektu:
  1/0488/23
  Doba riešenia projektu:
  2023

Výskum vplyvu parametrov mechanického mletia a lisovania práškov na štruktúru a vlastnosti kompozitov s magnetickými časticami

Research of the influence of mechanical milling and compacting of powders parameters on the structure and

 • Zodpovedná osoba:
  doc. RNDr. Olekšáková Denisa, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0403/23
  Doba riešenia projektu:
  2023

Výskum modelovania a riadenia soft robotických ramien so spojitou kinematikou na báze fluidných svalov s využitím bioinšpirovaných výpočtových metód

Výskum modelovania a riadenia soft robotických ramien so spojitou kinematikou na báze fluidných svalov s využitím bioinšpirovaných výpočtových metód

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Hošovský Alexander, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0061/23
  Doba riešenia projektu:
  2023

Výskum a aplikácia nových technologických postupov nedeštruktívneho testovania produktov aditívnej výroby

Research and application of new technological procedures of nondestructive testing of additive manufacturing products

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Hatala Michal, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0391/22
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2025

Hydrodynamická erózia: topologické a štrukturálne zmeny v povrchových a podpovrchových oblastiach materiálov

Hydrodynamic erosion: topological and structural changes in surface and subsurface areas of materials.

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Hloch Sergej, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0377/22
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2025

Návrh digitálneho dvojčaťa pre monitoring výrobných parametrov technologických zariadení s využitím rozšírenej reality

Design of a Digital Twin for Monitoring the Production Parameters of Technological Equipment Using Augmented Reality

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Knapčíková Lucia, PhD., ING-PAED IGIP
 • Číslo projektu:
  1/0268/22
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2024

Rozšírená realita a výskum jej aplikačných možnosti v procese montáže v strojárskej výrobe

Augmented reality and research of its application possibilities in the process of assembly in mechanical engineering

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Baron Petr, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0026/22
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2024

Výskum a vývoj smart riešení pre riadenie technologických procesov výroby zložitých komponentov experimentálnymi metódami a počítačovou simuláciou

Research and development of smart solutions for control of technological processes of production of complex components by experimental methods and computer simulation

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Molnár Vieroslav, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0101/22
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2025

Výskum hybridných predikčných modelov spotreby energií s využitím výpočtovej inteligencie

Research of hybrid forecast models for energy consumption using computational intelligence

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Piteľ Ján, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0704/22
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2025

Výskum vplyvu nanočasticových aditív v mazivách na funkčné a prevádzkové charakteristiky ložísk

Research of the influence of nanoparticle additives in lubricants on the functional and operational characteristics of bearings

 • Zodpovedná osoba:
  RNDr. Tibor Krenický, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0823/21
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Výskum a experimentálne overenie vybraných parametrov ložiskových plôch a ich vplyvu na presnosť a dynamickú únosnosť uložení v automobilovom priemysle.

Research and experimental verification of selected parameters of bearings surfaces and their influence on precision and dynamic load bearing placing in the automotive industry

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Anton Panda, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0226/21
  Doba riešenia projektu:
  2021-2024

Výskum svetelno-technických parametrov vo výrobných halách použitím nástrojov digitálnej ergonómie

Research of light-technical parameters in production hall using digital ergonomics tools

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Darina Dupláková, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0431/21
  Doba riešenia projektu:
  2021-2024

Identifikácia nezhôd strojárskych výrobkov pokročilými technikami rozpoznávania objektov s využitím konvolučných neurónových sietí

Object Recognition Techniques with Convolutional Neural Networks

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Kamil Židek, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0700/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2023

Experimentálne a teoretické štúdium progresívnych magneticky mäkkých materiálov so špecifickými vlastnosťami

Experimental and theoretical study of progressive soft magnetic materials with specific properties

 • Zodpovedná osoba:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0301/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2022

Výskum aplikácie štrukturálnej topológie v konštrukcii novej generácie foriem technológiou 3D tlače

Research of Application of Structural Topology in a Structure of New Generation of Moulds by 3D Printing Technology

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0116/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2022

Výskum vplyvu vysokorýchlostných a vysokoposuvových technológií trieskového obrábania na integritu povrchových vrstiev ťažkoobrobiteľných materiálov

Research into the effect of high speed and high feed machining technologies on the surface integrity of hard-to-machine materials.

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  1/0080/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2023

Výskum v oblasti nasadzovania reverzného inžinierstva do oblasti diagnostiky ťažko prístupných miest.

Research in field of reverse engineering deployment into diagnostics of hard to reach places.

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Marek Kočiško, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0051/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2022

Výskum vplyvu konštrukčného usporiadania prvkov technického zariadenia pre WEDM na kvalitu obrobenej plochy

Research of the influence of components structural design of WEDM facility on the machined surface quality

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0205/19
  Doba riešenia projektu:
  2019-2022

Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena

Research of generative design tools for additive technology by using a robotic arm

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Martin Pollák, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0026/19
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Projekty KEGA

Aktualizácia a inovácia metodiky pre praktickú edukáciu študijného programu technológie automobilovej výroby v oblasti tepelnej a povrchovej úpravy technických materiálov

Update and innovation of methodology for practical education of Automotive Production Technologies study programme in the field of heat treatment and surface finishing

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Ján Duplák, PhD.
 • Číslo projektu:
  024TUKE-4/2023
  Doba riešenia projektu:
  2023

Obsahová integrácia študijných programov Smart technológie a Inteligentné technológie v priemysle podľa trendových požiadaviek praxe

Innovation of contents of selected courses within study programs Industrial Management and Management of Industrial Production in line with the strategy Industry for 21st century

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  022TUKE-4/2023
  Doba riešenia projektu:
  2023

Inovácia obsahu vybraných predmetov študijných programov Priemyselný manažment a Riadenie priemyselnej výroby v súlade so stratégiou Priemysel pre 21. storočie

Innovation of contents of selected courses within study programs Industrial Management and Management of Industrial Production in line with the strategy Industry for 21st century

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Číslo projektu:
  044TUKE-4/2023
  Doba riešenia projektu:
  2023

Implementácia digitálneho dvojčaťa SMART laboratórií FVT TUKE do online kolaboratívneho výučbového procesu s využitím zmiešanej reality

Implementácia digitálneho dvojčaťa SMART laboratórií FVT TUKE do online kolaboratívneho výučbového procesu s využitím zmiešanej reality

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Kamil Židek, PhD.
 • Číslo projektu:
  014TUKE-4/2023
  Doba riešenia projektu:
  2023

Implementácia poznatkov výskumu technológií aditívnej výroby do študijných programov FVT TUKE

Implementation of research findings of additive production technologies into study programs of FMT TUKE

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  017TUKE-4/2023
  Doba riešenia projektu:
  2023

Integrácia nových metód do výučby zberu a analýz procesných dát v koncepte SMART FACTORY 2.0

Integration of new methods into the teaching of process data collection and analysis in the SMART FACTORY 2.0 concept

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Marek Kočiško, PhD.
 • Číslo projektu:
  002TUKE-4/2023
  Doba riešenia projektu:
  2023

Výskum implementácie inovatívnych prvkov zvýšenia komplexnosti a efektívnosti vzdelávania v oblasti medziodborových zručností v študijnom odbore 36 Strojárstvo

Research on the implementation of innovative elements to increase the complexity and effectiveness of education in the area of interdisciplinary skills in the field of study 36 Mechanical Engineering.

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD., ING-PAED IGIP
 • Číslo projektu:
  032TUKE-4/2022
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2024

E-learningový modul kurzu Dejiny etického myslenia na Slovensku III. (1918-1989)

E-learning for course History of Ethical Thinking in Slovakia III (1918-1989)

 • Zodpovedná osoba:
  PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
 • Číslo projektu:
  013PU-4/2022
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2024

Tvorba nových študijných materiálov vrátane interaktívnej multimediálnej vysokoškolskej učebnice pre oblasť počítačovej podpory inžinierskych činností

Creation of new study materials, including an interactive multimedia university textbook for computer-aided engineering activities

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
 • Číslo projektu:
  018TUKE-4/2022
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2024

Transfer nových poznatkov z oblasti skúšania a monitorovania technických systémov do edukačného procesu technických predmetov pre rozvoj slovenského priemyslu

Transfer of new knowledge from the field of testing and monitoring of technical systems into the educational process of technical subjects for the development of Slovak industry

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Číslo projektu:
  015TUKE-4/2022
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2024

Kreovanie didaktických prostriedkov využitím nástrojov zmiešanej reality pre nový študijný program Smart technológie v priemysle

Creation of didactic resources using mixed reality tools for the new study program Smart technologies in industry

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Jozef Husár, PhD.
 • Číslo projektu:
  038TUKE-4/2022
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2024

Implementácia metód návrhu generatívneho dizajnu pre inovatívne vzdelávanie v oblasti aditívnych technológií

Implementation of generative design methods for innovative education in the field of additive technologies

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Jozef Török, PhD.
 • Číslo projektu:
  004TUKE-4/2022
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2024

Transfér nových poznatkov z oblasti výrobných technológií do výučby technologicky orientovaných predmetov pre súčasné potreby slovenského priemyslu

Transfer of new knowledge from the field of production technologies into teaching of technology-oriented subjects for the current needs of Slovak industry

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  028TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021 - 2023

Rozvoj profesijných kompetencií a počítačových zručností pedagógov i študentov so zreteľom na pokročilé techniky navrhovania, výroby a simulácie správania sa komponentov vyrobených technológiou 3D tlače

Development of professional competencies and computer skills of teachers and students with regard to advanced techniques of design, production and simulation of the behaviour of components produced by 3D printing technology

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Číslo projektu:
  005TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Revitalizácia vzdelávacieho procesu pre oblasť modelovania a predikcie mechanických vlastností nových materiálov na báze mikroštruktúrnych analýz s využitím e-learningu

Revitalizácia vzdelávacieho procesu pre oblasť modelovania a predikcie mechanických vlastností nových materiálov na báze mikroštruktúrnych analýz s využitím e-learningu

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Vladimír Simkulet, PhD.
 • Číslo projektu:
  018TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Implementácia inovatívnych informačných technológií do edukačného procesu v oblasti strojárskych technológií v koncepte Industry 4.0

Implementation of innovative information

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Martin Pollák, PhD.
 • Číslo projektu:
  038TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Modernizácia centra skúšania a monitorovania technických systémov s transferom inovatívnych postupov v rámci edukačného procesu

Modernization of testing and monitoring centre of technical systems with transfer of innovation procedures within the frame of education process

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Jozef Maščenik, PhD.
 • Číslo projektu:
  017TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Transfer poznatkov aplikácie CAQ systému riadenia kvality do študijného programu Technológie automobilovej výroby

Transfer of knowledge of the application of the CAQ quality management system to the study program of Automotive Production Technology.

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.
 • Číslo projektu:
  063TUKE-4/2021
  Doba riešenia projektu:
  2021-2023

Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality

Creation of new learning tools for computer modeling with implementation of virtual and augmented reality elements

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Monika Töröková, PhD.
 • Číslo projektu:
  004TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020 -2022

Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe

Progressive methods in education of physics in the first year of bachelor degree study at FMT TUKE with possible participation of potential employers from practice

 • Zodpovedná osoba:
  RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Číslo projektu:
  021TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020 - 2022

Vývoj laboratória modulárnej výroby v podmienkach masovej kustomizácie za účelom inovácie výučby v študijnom programe Riadenie výroby

Development of a laboratory of the modular manufacturing in terms of mass customization for the purpose of learning innovation in a study programme Manufacturing Management.

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Číslo projektu:
  025TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020 - 2022

Transfer poznatkov z výskumu digitalizácie výrobných procesov do študijných programov Fakulty výrobných technológií

Transfer of knowledge from research on digitization of production processes into study programs of the Faculty of Manufacturing Technologies

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  055TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020 - 2022

Implementácia poznatkov výskumu inovatívnych spôsobov nedeštruktívneho testovania materiálov do študijného programu Technológie automobilovej výroby

Implementation of research findings of innovative methods of non-destructive testing of materials into the study program Automotive Production Technologies

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  014TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020 -2022

Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl

Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
 • Číslo projektu:
  013TUKE-4/2019
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Moderné technológie a inovácie vo výučbe fyziky na FVT TUKE

Modern technologies and innovations in the education of physics at FMT TUKE

 • Zodpovedná osoba:
  Doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Číslo projektu:
  002TUKE-4/2019
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Inovatívne metódy a formy vzdelávania pre potreby a rozvoj jazykových komunikačných zručností v rámci technického odborného cudzojazyčného študijného materiálu

Innovative methods and forms of education for the needs and development of language communication skills within the technical professional foreign language study material

 • Zodpovedná osoba:
  PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
 • Číslo projektu:
  001TUKE-4/2019
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Projekty APVV

Modifikácia povrchov ultrazvukom budeným vodným prúdom

Surface modification using pulsating water jet

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Segej Hloch, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-22-0391
  Doba riešenia projektu:
  2023 - 2027

Zdokonalenie plánovania produkcie implementáciou počítačom podporovaného systému pre dizajn prípravkov

Improvement of the production planning by implementation of the computer-aided fixture design system

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. František Botko, PhD.
 • Číslo projektu:
  SK-UA-21-0060
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2024

Výskum hybridného femtosekundového laserového, ultrazvukového a abrazívneho spracovania mikroštrukturných povrchov tvrdých krehkých materiálov

Research on femtosecond laser ultrasonic and abrasive grains hybrid processing micro structural surfaces of hard brittle materials

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.
 • Číslo projektu:
  SK-CN-21-0046
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2024

Výskum a implementácia prototypového robotizovaného pracoviska pre kreovanie bazálnych dentálnych implantátov progresívnymi metódami obrábania

Research and implementation of a prototype robotic workplace for the creation of basal dental implants by methods of advanced machining

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Ján Duplák, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-21-0293
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2026

Výskum a stanovenie postupov tavného zvárania kovových komponentov vyrobených aditívnymi technológiami SLM a SLS

Research of welded joints properties of metal components prodeced by additive technologies SLM and SLS

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-21-0228
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2026

Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie

Perspective electronic spin systems for future quantum technologies

 • Zodpovedná osoba:
  RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-20-0150
  Doba riešenia projektu:
  2021 - 2025

Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami

Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties

 • Zodpovedná osoba:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-20-0072
  Doba riešenia projektu:
  2021 - 2025

Výskum vplyvu technologických parametrov obrábania abrazívnym vodným prúdom na integritu povrchu nástrojových ocelí

Research of the influence of technological parameters of abrasive water jet machining on the surface integrity of tool steels

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  APVV-20-0514
  Doba riešenia projektu:
  2021 - 2025

Modulárne multifunkčné kontrolné pracovisko s využitím techník výpočtovej inteligencie

Modular Multifunctional Inspection Workplace using Computational Intelligence Techniques

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-19-0590
  Doba riešenia projektu:
  2020-2024

Výskum vlastností bunkových materiálov

Investigation of cellular material properties

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-19-0550
  Doba riešenia projektu:
  2020 - 2024

Výskum a vývoj kompozitných materiálových konfigurácií s pokročilými vlastnosťami pre aplikácie vo výrobných stojoch

Research and development of composite material configurations with advanced properties for applications in production machines

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-18-0316
  Doba riešenia projektu:
  2019 - 2023

Detekcia eróznych účinkov pulzujúceho vodného prúdu na materiál

Detection of the erosive effect of pulsating water jet on material

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-17-0490
  Doba riešenia projektu:
  2018 - 2022

Nadačné projekty

Digi in Tech: O úroveň vyššie vo vzdelávaní

Digi in Tech: A level higher in education

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Monika Trojanová, PhD.
 • Číslo projektu:
  2023VZDinst028
  Doba riešenia projektu:
  2023 -2024

AgileME: Urob to agilne

AgileME: Do it agile

 • Zodpovedná osoba:
  Mgr. Angelina Iakovets, PhD.
 • Číslo projektu:
  2023VZDinst034
  Doba riešenia projektu:
  2023 -2024

Smart4student

Smart4student

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Jozef Husár, PhD.
 • Číslo projektu:
  2022VZDinst072
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2023

Rozvoj excelentných výskumných kapacít v oblasti aditívnych technológií pre Priemysel 21 storočia

Rozvoj excelentných výskumných kapacít v oblasti aditívnych technológií pre Priemysel 21 storočia

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  ITMS2014+: 313011BWN5
  Doba riešenia projektu:
  2022 - 2023

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  ITMS2014+: 313011T566
  Doba riešenia projektu:
  2016 - 2019

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Číslo projektu:
  ITMS2014+: 313012T109
  Doba riešenia projektu:
  2019 - 2022

Zahraničné projekty

SME 5.0 - A Strategic Roadmap Towards the Next level of Intelligent, Sustainable and Human -Centred SMEs

SME 5.0 - A Strategic Roadmap Towards the Next level of Intelligent, Sustainable and Human -Centred SMEs

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Číslo projektu:
  HORIZON-MSCA-2021-SE-01
  Doba riešenia projektu:
  2023

ErgoDesing - Improving digital skills for Ergonomics and Bioengineering Innovations for inclusive Health Care

ErgoDesing - Improving digital skills for Ergonomics and Bioengineering Innovations for inclusive Health Care

 • Zodpovedná osoba:
  prof.Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Číslo projektu:
  KA220-HED-0D601A76
  Doba riešenia projektu:
  2021 - 2024

Sustainable Production Systems - Enhancing Science and Education

Sustainable Production Systems - Enhancing Science and Education

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD.
 • Číslo projektu:
  Akcia Rakúsko - Slovensko -2021-05-15-00
  Doba riešenia projektu:
  2021 - 2022

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Číslo projektu:
  H2020-MSCA-RISE-2016
  Doba riešenia projektu:
  2017 - 2022