Štipendiá

Motivačné štipendiá

Motivačné štipendiá sú udeľované za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy z prostriedkov štátneho rozpočtu a štipendijného fondu TUKE. Motivačné štipendium je možné priznať študentovi TUKE za:

  • vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech,
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu alebo vývoja,
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej alebo športovej činnosti.

Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium sa študentom TUKE priznáva z dotácie zo štátneho rozpočtu určenej na tento účel v súlade s vyhláškami MŠ SR č. 102/2006 Z.z., č. 227/2012 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov a zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Sociálne štipendium je určené študentom dennej formy štúdia študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovnaké na všetkých VŠ. Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú posudzovaní spoločne so študentom. Posudzuje sa vždy aktuálna situácia v čase podania žiadosti. Ak je štipendium priznané, vypláca sa v mesačných čiastkach od mesiaca v ktorom bola žiadosť podaná. Spätné vyplatenie štipendia nie je možné.