Infraštruktúra

Laboratórium progresívnych a výrobných technológií

Laboratórium progresívnych a výrobných technológií je vybavené obrábacími strojmi pre prípravu vzoriek a výrobu špeciálneho príslušenstva pre experimenty a hlavne ponúka vzdelávací priestor pre praktickú výučbu obrábania a programovania CNC strojov. Vybavenie: CNC Frézovačka Leadwel Pinnacle VMC 650S, CNC Sústruh Leadwel T-5,CNC plazmový rezací stroj Vanad Proxima, Univerzálny sústruh SU PS 100, Sústruh MUS 25, Univerzálna frézka FHV – 50P, Stĺpová vŕtačka – Proma, Pásová Píla – BOMAR ergonomic 275.230 DG., THUNDERLASER Nova 51 – laserový stoj.

Metrologické laboratórium

Metrologické laboratórium zabezpečuje merania pre výskumnú činnosť, pedagogickú činnosť a podnikateľskú činnosť na osvedčených meradlách najmä na meranie a posudzovanie napr.: odchýliek tvaru a polohy (kruhomer Mitutoyo, RA-120), dĺžkových rozmerov (CNC trojsúradnicové meradlo Thome, výškomer HDS), drsnosti (drsnomer Mitutoyo, Surfest SJ 400), profilov (profil projektor PH-A14), metalurgický rozbor (metalografický mikroskop KAPA 9000 a ostatné súvisiace meradlá). V prípade potreby rôznych ďalších meraní kooperuje katedra s rôznymi spoločnosťami, s ktorými máme zmluvnú spoluprácu.

Laboratórium nedeštruktívneho testovania (NDT)

Laboratórium nedeštruktívneho testovania (NDT) - je určené pre vzdelávanie a samostatnú výskumnú činnosť v oblasti komplexného nedeštruktívneho testovania materiálov, zvarových spojov a produktov rôznych výrobkových odvetví povrchovými (vizuálna kontrola, penetračná kontrola, magnetická prášková kontrola) a objemovými (kontrola ultrazvukom a vírivými prúdmi). Zariadenia a prístroje: Olympus Omniscan MX, Nortec 600D, Ultrazvukový defektoskop Olympus EPOCH 1000.

Laboratórium spájania a delenia materiálov

Laboratórium spájania a delenia materiálov – je určené pre samostatnú výskumnú a experimentálnu činnosť a vzdelávanie poslucháčov v oblasti zvárania rôznymi technológiami ako aj tepelného delenia materiálov plazmovým oblúkom. CNC plazmový rezací stroj Vanad Proxima, TIG invertor LORCH T300 - výkon 3 – 300 A, Puls a Fastpulse do 2 kHz, zváranie technológiou TIG, Zvárací invertor LORCH S3 mobil Pulse XT - výkon 25-320 A, zváranie technológiou MIG/MAG.

Laboratórium technológii automobilovej výroby

Laboratórium technológii automobilovej výroby. Na podporu výučby študijného programu Technológie automobilovej výroby sa v roku 2021 podarilo Katedre automobilových a výrobných technológií FVT na základe zmluvných vzťahov s automobilovou spoločnosťou Škoda Auto a.s. získať automobil ŠKODA OCTAVIA PHEV v plnej výbave s možnosťou napojenia na monitorovanie prevádzkových stavov v oblasti elektromobility.

Laboratórium technických materiálov

Laboratórium technických materiálov - slúži na prípravu vzoriek a metalografických výbrusov, hodnotenie mikroštruktúrnych analýz materiálov, hodnotenie lomových povrchov, topografií povrchov, skúšky tvrdosti podľa Vickersa. Vybavenie: brúska a leštička pre prípravu metalografických vzoriek, Rastrovací elektrónový mikroskop, naprašovacie zariadenie pre elektricky nevodivé vzorky určené k pozorovaniu elektrónovým mikroskopom, digitálny mikrotvrdomer v stupnici Vickers, Charpyho kladivo a trhačka, digitálni zoomovací makroskop Inspectis, invertovaný metalografický mikroskop Nikon MA100N, Metalografický mikroskop KAPA 9000, zalisovacie zariadenie na prípravu metalografických vzoriek CitoPress-5.

Laboratórium skúšania plastov, kompozitov a náterových látok

Laboratórium skúšania plastov, kompozitov a náterových látok – laboratórium je primárne určené do oblasti výskumu vstrekovania plastov a skúšanie výrobkov pre automobilový priemysel s orientáciou na stále sa vyvíjajúce kompozitné materiály a technologickými skúškami povrchových vrstiev vytvorených náterovými látkami.

Výskumné centrum dezintegrácie materiálov technológiou vodného prúdu

Výskumno-vzdelávacie centrum disponuje špičkovým technologickým zariadením pre delenie a obrábanie materiálov technológiu čistého a abrazívneho vodného prúdu s 3D deliacou hlavou, čo predurčuje vysoký výskumný a edukačný potenciál. Vybavenie pracoviska umožňuje výskum procesov dezintegrácie širokého spektra materiálov na báze kovov, hornín a kompozitných materiálov z hľadiska efektivity úberu materiálu, topografie novovytvorených povrchov a ovplyvnenia povrchových a podpovrchových vrstiev materiálu. Medzi ďalšie možnosti pracoviska patrí výskum selektívneho spevňovania povrchu čistým a abrazívnym vodným prúdom. Z environmentálneho hľadiska je vysoko perspektívny výskum fragmentácie abrazíva za účelom recyklácie abrazívnych častíc. V rámci edukačných aktivít prináša možnosti výučby tvorby programov a optimalizácie dezintegračných procesov s presahom pre celé spektrum energolúčových technológií.

Laboratórium identifikácie, analýz a digitálnej verifikácie kvantitativnych parametrov priemyselnej ergonomie

Laboratórium identifikácie, analýz a digitálnej verifikácie kvantitativnych parametrov priemyselnej ergonomie disponuje modernými softvérovými riešeniami (Dialux Evo, Relux, Tecnomatix Jack, špeciálne softvérové riešenia pre posudzovanie hluku a osvetlenia, Tecnomatix Jack) podporujúcimi prepájanie prakticky realizovateľných meraní kvantitatívnych parametrov (využívaním zariadení na meranie osvetlenia, hluku, záťaže pracovníkov), s modelovými riešeniami a simuláciami procesov a systémov v priemyselnej ergonómii.

Laboratórium výpočtovej techniky

Laboratórium výpočtovej techniky je vybavené šestnástimi pracovnými stanicami s modernou hardvérovou a softvérovou podporou (Matlab, WolframMathematica Online). Prebieha tam výučba matematicky orientovaných predmetov. Laboratórium sa taktiež využíva pri riešení projektov a vedecko výskumnej činnosti, keďže obsahuje veľké množstvo softvérov vhodných na vyhodnocovanie experimentov a tvorbu teoretických modelov.

Laboratórium aplikovanej fyziky

Laboratórium aplikovanej fyziky je polyfunkčná učebňa zameraná prevažne na výučbu prírodovedne zameraných predmetov. Laboratórium je vybavené informačno-komunikačnou technikou pre teoretické a numerické cvičenia, laboratórnymi stolmi s napájacími zdrojmi pre praktické merania a laboratórne cvičenia. V laboratóriu prebieha výučba za pomoci moderného systému Vernier, ktorý predstavuje ucelené riešenie pre školské laboratórium a umožňuje praktické vyučovanie s najnovšími počítačovými a mobilnými komunikačnými zariadeniami.

Multimediálna učebňa

Multimediálna jazyková učebňa s podporou výpočtovej techniky je zriadená na výučbu jazykov. Nové technické vybavenie multimediálnej učebne s cieľom podporiť koncepciu blended learning (zmiešané vyučovanie) vo vyučovaní cudzích jazykov na FVT, umožňuje využitie existujúcej platformy elektronického vzdelávania Moodle na TUKE, jadrom ktorej sú aj online kurzy cudzích jazykov.

SmartTechLab pre Priemysel 4.0

Výskumno-výučbové laboratórium na báze experimentálneho SMART výrobného systému s inštalovanými technológiami pokročilej robotiky (priemyselné a kolaboratívne roboty), progresívnej výroby (asistovaná montáž, 3D tlač), digitalizácie (digitálne dvojča, cloudy), vizuálne systémy a RFID/IoT (identifikácia výrobkov), VR/AR a zmiešaná realita, PLC riadenie.

Laboratórium digitalizácie výrobných procesov

Laboratórium umožňuje študentom využitím softvérových simulačných nástrojov vytvárať prípadové štúdie pre potreby digitalizácie, tvorbu manuálov pre využiteľnosť IS v moduloch ako aj simulovať vplyv digitalizácie v informačných technológiách so zameraním na bezpečnosť informačných systémov.

Laboratórium riadiacich a informačných systémov

Výučbovo-výskumné laboratórium PLC systémov pre riadenie strojov a procesov, IIoT a mikrokontrolérov na zber a spracovanie dát zo snímačov a riešenie jednoduchých riadiacich úloh, HMI/SCADA systémov pre vizualizáciu a monitoring, systémov pre optimalizáciu výrobných procesov (Tecnomatix Plant Simulation) a podnikových informačných systémov (SAP R/3).

Laboratórium inteligentných a výrobných systémov

Laboratórium umožňuje študentom a záujemcom získať praktickú skúsenosť z viacerých Lean techník priamo na modeli výrobnej, resp. montážnej linky formou implementačne orientovaných tréningových hier. Umožňuje získavať základné zručnosti s kyber-fyzikálnymi výrobnými systémami v rámci IoT.

Laboratórium elektrotechniky, mechatroniky a kybernetiky

Výskumno-výučbové laboratórium vybavené meracou technikou (laserový interferometer, univerzálne a špeciálne meracie prístroje) pre výskum v oblasti soft robotiky a softpohonov (pohony na báze zliatin s tvarovou pamäťou - SMA, polymérové softpohony - IPMC, DEA, HASEL), manipulátorov na báze pneumatických umelých svalov (2-DOF, 3-DOF, multiparalelné zapojenia) a systémov automatického riadenia (pokročilé riadenie strojov a procesov).

Laboratórium identifikačných technológií a umelej inteligencie

Výskumno-výučbové laboratórium pre aplikácie techník výpočtovej inteligencie (fuzzy systémy, evolučné algoritmy, a rojová inteligencia), rozpoznávanie obrazov (konvolučné neurónové siete, hlboké učenie), pokročilú logistiku vo výrobe (RFID identifikácia, QR kódy) a predikciu spotrieb energií (hybridné predikčné modely) využitím technológií SMART meteringu pre online monitorovanie spotrieb energií.

Laboratórium obnoviteľných zdrojov energií

Je vybavené špičkovou technikou, ktorá umožňuje realizovať výskum a výuku v oblasti výroby a šírenia tepla, prúdenia plynov a tekutín. Laboratórium OZE je vybavené zariadeniami, ktoré môžu získavať energiu vo forme tepla alebo elektrickej energie na báze obnoviteľných zdrojov energie, ako napr. fotovoltické panely, solárne panely, bivalentné tepelné čerpadlo vzduch–voda, rekuperačná jednotka a kotol na drevnú štiepku. Súčasťou laboratória sú rôzne tepelné spotrebiče, ktoré umožňujú realizovať špeciálne spôsoby vykurovania alebo chladenia priemyselných a komunálnych objektov. Tieto komponenty môžu byť vzájomne prepojené v multivalentnom systéme a sú vybavené najmodernejšou meracou a regulačnou technikou na báze firmy Siemens. Poslucháči tu môžu nastavovať rôzne štruktúry a parametre riadenia systémov, ako aj vytvárať monitorizačné prostredie pre zobrazovanie nameraných údajov.

Laboratórium počítačových simulácií a analýz tepelnej a procesnej techniky

Umožňuje študentom osvojiť si poznatky o metódach výpočtu tepelných strát v objektoch, nadobudnúť vedomosti o navrhovaní zdrojov tepla, ako aj základné vedomosti o typoch a vybavení kotolní a teplární a o palivách a procesoch spaľovania. Poznatky si poslucháči osvoja teoreticky, ale aj prakticky prostredníctvom výučby robustných programov ako sú Ansys, PROTECH a TechCON, ktoré sú jedny z najvyužívanejších programov v oblasti výpočtu tepelných strát, návrhu vykurovacieho systému, hydraulického vyregulovania systému, návrhov zdroja vykurovania alebo chladenia, atď.

Laboratórium analýz procesov spaľovania

Vybavenie laboratória analýz procesov spaľovania je zamerané na výuku navrhovania tepelných zariadení, merania množstva znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia z reálnych zdrojov znečistenia, merania a vyhodnotenia koncentrácií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, navrhovania zariadení pre kontinuálne monitorovanie znečisťovania ovzdušia. Na tieto účely je laboratórium vybavené zariadeniami na kontinuálne analyzovanie spalín Testo 360 a prenosným analyzátorom spalín Testo 350S. Súčasťou laboratória je meranie účinnosti kotla na drevnú štiepku v závislosti od kvality paliva. Študenti získajú nielen teoretické vedomosti o danej problematike, ale aj praktické zručnosti v ovládaní laboratórnych zariadení a vyhodnocovaní skúmaných vzoriek.

Centrum skúšania a monitorovania technických systémov

Výskumno-vzdelávacie centrum je zamerané na zvyšovanie kvality a efektívnosti edukačného procesu a tiež na realizáciu výskumných úloh orientovaných na návrh, kontrolu a monitorovanie pevnostných, kinematických a dynamických parametrov navrhovaných technických systémov. Priestory centra disponujú funkčnými modelmi zariadení a skúšobnými systémami ako je skúšobná stanica pre dynamické skúšky ozubených prevodov, zariadenie na skúšanie a monitorovanie remeňových prevodov, multiparametrický diagnostický systém, laserový profilometrický systém, model prútovej sústavy a ďalšie meracie zariadenia určené na meranie tuhosti pružín, strižnej sily kolíkov, súčiniteľa trenia zverných spojov a osových síl skrutkových spojov.

Laboratórium virtuálnej reality

Laboratórium slúži na výskum a výučbu virtuálnej a rozšírenej reality. Pre virtuálnu realitu sú k dispozícii programy Unity 3D a Unreal. Pre počítačové modelovanie sa používajú programy Rhinoceros a PTC Creo, kde Rhinoceros ponúka aj možnosť počítačového modelovania vo virtuálnej realite, vďaka doplnku Mindesk. Rozšírená realita sa vytvára pomocou programov Vuforia Studio a Unity. Laboratórium ponúka hardvérové vybavenie, ktoré plnohodnotne postačuje pre potreby virtuálnej a rozšírenej reality. V tomto laboratóriu sa vyučuje predmet s názvom Technológie virtuálnej reality.

Laboratórium aplikácií IT v priemysle

Laboratórium je zamerané na možnosti spojenia pokročilých technológií aditívnej výroby, robotechnológií a nástrojov generatívneho dizajnu s cieľom tvorby konštrukčných prvkov väčších rozmerov pri vývoji nových a tvarovo zložitejších dizajnov ako je bežné pozorovať pri klasickej 3D tlači súčasne dostupných zariadení. Softvérové a hardvérové vybavenie je orientované na komplexné riešenie pre hlbší prienik do oblasti 3D tlače prostredníctvom robotického ramena pri využití nástrojov generatívneho dizajnu ako súčasne rozvíjajúcej a pokrokovej oblasti dizajnovania. Študenti sa v týchto priestoroch bližšie zaoberajú návrhom 3D dizajnov, programovaním priemyselných/ kolaboratívnych/ edukačných robotov, simuláciou robotických pracovísk, PLC riadením procesov, ako aj výrobou a následnou aplikáciou navrhovaných komponentov technických riešení.

Laboratórium počítačovej podpory výrobných technológií

Laboratórium počítačovej podpory výrobných technológií je určené pre výuku v oblasti simulácii trieskového obrábania. Vybavenie laboratória, ktoré je kombinované s učebňou umožňuje prístup užívateľov k výpočtovej technike a príslušnému softvéru. Vzhľadom na to že súčasťou laboratória sú aj výrobné stroje, majú študenti možnosť oboznámiť sa s príslušným vybavením a vykonávať potrebné úpravy súvisiace so simuláciou. Vo finálnej fáze umožňuje takáto kombinácia laboratória s učebňou verifikáciu procesov obrábania na dostupnom vybavení.

Laboratórium reverzného inžinierstva

Laboratórium ponúka komplexné možnosti riešenia problémov s využitím techník reverzného inžinierstva. Medzi základné činnosti patria: Kontrola kvality povrchov a tvorba CAD modelov na základe existujúcich telies. rekonštrukcia opotrebených a poškodený súčastí, výroba funkčných dielov a prototypov, recyklácia plastov. Pre nadobudnutie praktických zručností v rámci cvičení z rôznych predmetov, študenti majú k dispozícii špičkové vybavenie v podobe digitalizačných zariadení a 3D tlačiarní.

Laboratórium počítačových simulácií a analýz

Laboratórium je v rámci svojho zamerania vybavené výpočtovou technikou s orientáciou na realizáciu počítačových simulácií výrobných systémov prostredníctvom aplikačného prostredia Witness. Pre automatizáciu inžinierskych činností v predvýrobných etapách je v laboratóriu k dispozícii komplexný CAD/CAM/CAE systém PTC Creo. Oblasť inžinierskych analýz je zastúpená riešením systému Ansys. K dispozícii je tiež špecializovaný softvérový nástroj pre tvorbu, evidenciu a archiváciu technickej dokumentácie a zároveň pre následné plánovanie a riadenie výroby – systém MONACO. Hardvérové vybavenie laboratória je orientované na aktuálne prostriedky z oblasti IT, na realizáciu počítačových sieti typu LAN, WLAN a VPN.

Laboratórium Integrovanej mobilnej analýzy procesov (IMAP)

Laboratórium Integrovanej Mobilnej Analýzy Procesov obsahuje viacero zariadení, ktoré je možné použiť napr. na meranie a záznam teplotných dejov výrobných procesov, detekciu porúch materiálovej homogenity a defektných stavov v ťažko dostupných oblastiach zariadení a výrobkov, ako aj analýzu hladiny ultrazvuku a detekciu pri ložiskách a potrubiach pri prevádzke. Použitím jednotlivých zariadení je možné skúmať vizualizáciu, detekciu a evaluáciu veličín pri extrémne rýchlych dejoch priemyselných procesov a komplexnú analýzu vibračných dejov výrobných procesov. V tomto laboratóriu sa taktiež nachádzajú zariadenia pre bezkontaktné vysoko presné meranie vibrácií, na diagnostiku a vyhľadávanie porúch v moderných elektrických systémoch či na analýzu a záznam elektrických signálov pri prevádzke strojov. Špeciálnu veľkoformátovú tlačiareň môžu študenti a zamestnanci katedry využiť napr. pre tlač vysokokvalittnej technickej dokumentácie, ale aj pre tlač vedeckých posterov na konferencie.