PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS

PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS

Technická univerzita v Cluj-Napoca v Rumunsku; Ivano-Frankovská národná technická univerzita nafty a plynu na Ukrajine a Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technickej univerzity v Košiciach sú partnermi medzinárodného cezhraničného projektu ENYMSW – HUSKROUA/1702/6.1/0015  Energetické zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu pomocou technológií tepelnej premeny v cezhraničnom regióne. Projekt prebieha od novembra 2019 do októbra 2020 a je financovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom European Neighbourhood Instrument (ENI)  - Cross Border Cooperation (CBC) v programe Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina (HU-SK-RO-UA).

Prvotným zámerom projektu je posilnenie spolupráce v prihraničných regiónoch Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny udržateľným hospodárskym a sociálnym spôsobom s využitím relevantných nástrojov na podporu riadenia energetického zhodnocovania tuhého komunálneho odpadu prostredníctvom technológií tepelnej premeny.

Spoluprácou zainteresovaných projektových partnerov sa vytvorila medzinárodná sieť s prepojením personálnych a výskumných zdrojov v oblasti energetického zhodnocovania komunálneho odpadu. Z prostriedkov Európskej únie sa vytvorili laboratória na každej z riešiteľských univerzít pre možnosť širšej spolupráce partnerov projektu s ďalšími inštitúciami a organizáciami v prihraničných regiónoch.

Riešitelia z Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technickej Univerzity v Košiciach zároveň vytvorili elektronickú monitorovaciu platformu pre zber údajov získaných v rámci projektu a pre prezentovanie výsledkov ďalším zúčastneným stranám.

V rámci analýz vykonaného výskumu sa potvrdili fakty, že energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu modernými technológiami je omnoho ekologickejšie a zároveň ekonomickejšie, ako jeho skladovanie. Samozrejme, nevyhnutným predpokladom pre vyššie uvedené tvrdenie je dodržanie všeobecne známej postupnosti krokov pred zhodnocovaním odpadu: Predchádzanie vytváraniu odpadov → Opakované využitie produktov → Recyklácia.

Jednou z aktivít projektu bolo určenie priemerných kapacít energetického zhodnocovania tuhého komunálneho odpadu a vyčíslenie potenciálu pre výrobu elektrickej energie a tepla vo všetkých zúčastnených regiónoch v závislosti na predchádzajúcich obdobiach produkcie odpadu.

Všetci partneri projektu sú otvorení diskusii a spolupráci v oblasti zhodnocovania tuhého komunálneho odpadu s organizáciami a inštitúciami zaoberajúcimi sa touto oblasťou. V prípade Vášho záujmu o podrobnejšie informácie, navštívte prosím stránky slovenského partnera projektu: http://www.clean-country.eu.

EnyMSW - PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS

huskroua.eu

Electronic Monitoring Platform, colecting database samples, view and generate reports