DOCTOR HONORIS CAUSA prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Dňa 2. februára 2024 sa v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky "SKLAD SOLI" uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pod záštitou rektora TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH, prof. Ing. Petra Mésároša, PhD., na ktorom bol udelený čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA prof. Ing. Vladimírovi Vašekovi, CSc. z Univerzity Tomáša Bati ve Zlíně. Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. patrí v oblasti automatického riadenia strojov a procesov medzi renomovaných a erudovaných odborníkov s výrazným medzinárodným uznaním. Je dlhoročným podporovateľom vedeckej a vzdelávacej spolupráce medzi našimi univerzitami. Výrazne napomáha vedeckému a pedagogickému rastu tvorivých pracovníkov Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove a ďalších fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ich zviditeľňovaniu a zvyšovaniu uznania vo vedeckom a vzdelávacom medzinárodnom priestore.